ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:EEΥ: ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 μέχρι 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑimg

EEΥ: ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 μέχρι 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν ένα από τα πιο κάτω έντυπα, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής http://www.eey.gov.cy/:

                         1.1      Έντυπο ΕΕΥ11 – Αίτηση μετάθεσης

                         1.2      Έντυπο ΕΕΥ12 – Αίτηση μη μετάθεσης.

Η υποβολή των πιο πάνω αιτήσεων, από όλους ανεξαίρετα τους μόνιμους ή μόνιμους επί δοκιμασία εκπαιδευτικούς, είναι υποχρεωτική.   Αίτηση πρέπει να υποβληθεί και από όσους απουσιάζουν τη φετινή σχολική χρονιά και προτίθενται να εργαστούν κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016.

Οι εκπαιδευτικοί, μετά την ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού εντύπου ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12 στην ΕΕΥ, θα παραδίδουν, για σκοπούς ελέγχου, το απόκομμα-απόδειξη της ηλεκτρονικής αποστολής στο Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε δύο ή περισσότερα σχολεία, θα παραδίδουν το απόκομμα-απόδειξη στο Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετούν τις περισσότερες περιόδους και, στην περίπτωση που οι περίοδοι είναι οι ίδιες, στο σχολείο που ανήκουν.

2.      Έντυπο ΕΕΥ13 – Αίτηση μετάθεσης ή μη μετάθεσης για ειδικούς λόγους

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα επικαλεστούν ειδικούς λόγους για μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, πέρα από την υποβολή των εντύπων ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12, θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΕΥ και το έντυπο ΕΕΥ13, μαζί με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά ή δικαιολογητικά στοιχεία. Το έντυπο ΕΕΥ13, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Γραφείο της Επιτροπής, στη διεύθυνση: Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία . Τονίζεται ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα εξετάζει λόγους υγείας μόνο μετά από έκθεση Ιατροσυμβουλίου.

Εκπαιδευτικοί που επικαλέστηκαν ειδικούς λόγους μετά την προθεσμία της περσινής υποβολής του εντύπου ΕΕΥ13 (μετά που έτυχαν προαγωγής ή μετάθεσης ή σε άλλο χρόνο, ακόμα και πρόσφατα) και οι οποίοι λόγοι εξακολουθούν να υφίστανται, καλούνται να υποβάλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά τους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2, για να αποσταλούν για εξέταση στο Ιατροσυμβούλιο.

Με βάση γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2014, «πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να εξασφαλίζεται γνωμάτευση του Ιατροσυμβουλίου και δεν επιτρέπεται η Επιτροπή να αρκείται στα ιατρικά πιστοποιητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι».   Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί, που δεν παρουσιάστηκαν σε Ιατροσυμβούλιο επειδή η Επιτροπή δεν απέστειλε τα ιατρικά τους πιστοποιητικά, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το Έντυπο ΕΕΥ13, μαζί με πρόσφατα αποδεικτικά ή δικαιολογητικά στοιχεία για να μπορέσει η Επιτροπή να τα παραπέμψει για γνωμάτευση.

Σημείωση: Ο λόγος για τον οποίο στα προηγούμενα χρόνια η Επιτροπή δεν παρέπεμπε στο Ιατροσυμβούλιο όλες τις περιπτώσεις, οφείλεται στη σοβαρότητα των ιατρικών πιστοποιητικών που αφορούσαν ογκολογικά προβλήματα, μυοπάθειες, θαλασσαιμία, κ.ά.

               Ειδικοί λόγοι για μετάθεση ή μη μετάθεση είναι:

                         2.1      Προσωπικοί λόγοι υγείας

                         2.2      Λόγοι υγείας συζύγου

                         2.3      Λόγοι υγείας εξαρτωμένων

                         2.4      Εγκυμοσύνη

                         2.5      Βρέφος κάτω των 12 μηνών (στις 31.8.2015)

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπαραγάγουν το έντυπο ΕΕΥ13 από την ιστοσελίδα της Επιτροπής.

3.      Έντυπο ΕΕΥ02 –   Δήλωση/Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σκοπεύουν να διεκδικήσουν μονάδες μετάθεσης για διάφορους λόγους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο ΕΕΥ02, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  Οι λόγοι που μπορούν να επικαλεστούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν είναι: 

   Λόγοι 

Δικαιολογητικά

3.1       Σύναψη γάμου        

Πιστοποιητικό γάμου ή αντίγραφο

3.2       Γέννηση τέκνου

Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο

Μόνο για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης:

 

3.3    Παιδιά-φοιτητές ή και στρατιώτες που συμπλήρωσαν το 20ο έτος και δεν θα έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.8.2015  

 

Πιστοποιητικό φοίτησης ή υπηρεσίας στην Ε.Φ.

 

          

Το έντυπο ΕΕΥ02, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Γραφείο της Επιτροπής, στη διεύθυνση: Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία.

Εκπαιδευτικός που δεν υποβάλλει απαιτούμενο δικαιολογητικό, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα πιστώνεται με τις αντίστοιχες μονάδες.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπαραγάγουν το έντυπο ΕΕΥ02 από την ιστοσελίδα της Επιτροπής.

4.      Έντυπο ΕΕΥ02 – Αίτηση αλλαγής έδρας

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν αλλαγή έδρας, θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά στο Γραφείο της ΕΕΥ, μαζί με το έντυπο ΕΕΥ02, τα πιο κάτω δικαιολογητικά, στα οποία να φαίνεται η νέα διεύθυνση κατοικίας τους:   

4.1    Βεβαίωση κοινοτάρχη, και

4.2    Λογαριασμό σταθερού τηλεφώνου ή ρεύματος ή υδατοπρομήθειας.

Σημειώνεται ότι, αν οι πιο πάνω λογαριασμοί είναι στο όνομα του/της συζύγου, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπαραγάγουν το έντυπο ΕΕΥ02 από την ιστοσελίδα της Επιτροπής. 

5.      Όλα τα έντυπα/αιτήσεις ΕΕΥ11, ΕΕΥ12, ΕΕΥ13, ΕΕΥ02 υποβάλλονται μόνο από:

        5.1   Εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνιμη θέση

        5.2   Εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνιμη θέση επί δοκιμασία

6.      Όλα τα έντυπα/αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΕΥ το αργότερο μέχρι τις 1.00 μ.μ. της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου 2015.   Δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ.

7.      Οι έγκυες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως την ΕΕΥ, και όχι αργότερα από τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης τους , για την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, αποστέλλοντας σχετική ιατρική βεβαίωση.

8.      Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε υποχρεωτικό ολοήμερο σχολείο, θα πρέπει να το δηλώσουν στο σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12).

9.      Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να φέρουν σε γνώση των εκπαιδευτικών τα πιο πάνω.

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά από την 20η Ιανουαρίου 2015, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ &

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 6 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2017 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑ από ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην Λάρνακα


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 30 Μαρτίου 2017, ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 στη Λεμεσό


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 7 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2016 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο με θέμα "ΤΑΞΗ ή... ΕΚΤΙΝΑΞΗ;"στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στις 27 ΦεβρουαρίουΠνευματικά Δικαιώματα @ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2003.

Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα αποδίδουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα απόψεις που απηχούν αναγκαστικά τις θέσεις της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

  • Όροι Χρήσης-Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους
  •                                            com2go      padedprotoporia@mail.com     Ekpedeftikos.com     All rights reseved.     2002-2013       xtenzio