ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:Μεταθέσεις

Μεταθέσεις

Ερώτηση 1η : Με ποιο κριτήριο διενεργούνται οι μεταθέσεις;

Ερώτηση 2η : Πώς καθορίζεται η έδρα των εκπαιδευτικών λειτουργών;

Ερώτηση 3η : Πότε γίνεται αναδρομική αλλαγή έδρας;

Ερώτηση 4η : Με ποια διαδικασία γίνεται αλλαγή έδρας;

Ερώτηση 5η : Πότε μετατίθεται ένας εκπαιδευτικός λειτουργός;

Ερώτηση 6η : Πότε διενεργούνται μεταθέσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών;

Ερώτηση 7η : Ποια είναι η διαδικασία των μεταθέσεων;

Ερώτηση 8η : Δικαιούται ένας εκπαιδευτικός λειτουργός να υποβάλει ένσταση για τη μετάθεσή του;

 

Ερώτηση 1η : Με ποιο κριτήριο διενεργούνται οι μεταθέσεις;

Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών διενεργούνται με κριτήριο το σύνολο των μονάδων μετάθεσης που συγκέντρωσε κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός από την κατά καιρούς υπηρεσία του εντός και εκτός έδρας.


Ερώτηση 2η : Πώς καθορίζεται η έδρα των εκπαιδευτικών λειτουργών;

"Έδρα" σημαίνει:

 • Την πόλη μετά των προαστίων της, όπως αυτά θα καθορίζονται από καιρού εις καιρόν από την Αρμόδια Αρχή όπου ο εκπαιδευτικός λειτουργός έχει τη μόνιμη κατοικία του ή
 • την κοινότητα στην οποία ο εκπαιδευτικός λειτουργός έχει τη μόνιμη κατοικία του και στην οποία λειτουργεί δημόσιο σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης, ή, όταν σ' αυτή δε λειτουργεί δημόσιο σχολείο, την πλησιέστερη προς τη μόνιμη κατοικία του κοινότητα στην οποία λειτουργεί δημόσιο σχολείο.

Ερώτηση 3η : Πότε γίνεται αναδρομική αλλαγή έδρας;

Αναδρομική αλλαγή έδρας γίνεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκπαιδευτικοί λειτουργοί είτε υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις έδρας είτε δεν υποβάλλουν έγκαιρα για αλλαγή της έδρας τους στο καθορισμένο έντυπο.  Για να μπορεί η Επιτροπή να στηρίζεται σε ορθά και αντικειμενικά κριτήρια για σκοπούς παραχώρησης μονάδων μετάθεσης σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς, έχει αποφασίσει τα ακόλουθα:

 • Στις περιπτώσεις που επισημαίνονται ψευδείς δηλώσεις έδρας από εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή σε περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός λειτουργός για διάφορους λόγους δεν υποβάλλει ή καθυστερεί να υποβάλει αίτηση προς την Επιτροπή για αλλαγή της έδρας του να διεξάγεται ενδελεχής έρευνα από τον προσωπικό του φάκελο και, εάν αποδειχθεί ότι έγινε ψευδής δήλωση έδρας ή ο εκπαιδευτικός λειτουργός αμέλησε να υποβάλει αίτηση για αλλαγή έδρας, να γίνεται αναγκαία διόρθωση αναδρομικά τόσο της έδρας του όσο και των μονάδων μετάθεσής του και να ενημερώνεται ο φάκελός του και το μηχανογραφημένο αρχείο.
 • Η πιο πάνω αναδρομική αλλαγή της έδρας θα γίνεται τόσο στις περιπτώσεις που η αλλαγή λειτουργεί εις βάρος του εκπαιδευτικού λειτουργού όσο και στις περιπτώσεις που αυτή λειτουργεί υπέρ του.

Ερώτηση 4η : Με ποια διαδικασία γίνεται αλλαγή έδρας;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(1) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (τοποθετήσεις, μετακινήσεις και μεταθέσεις) Κανονισμών του 1987 και 1997, αλλαγή έδρας γίνεται μετά από γραπτή δήλωση του εκπαιδευτικού λειτουργού, η οποία υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου και ισχύει από το επόμενο σχολικό έτος.  Δήλωση που υποβάλλεται μετά την προθεσμία αυτή ισχύει από το μεθεπόμενο σχολικό έτος, εκτός αν οι ανάγκες της υπηρεσίας επιτρέπουν διαφορετική ρύθμιση.  Η δήλωση έδρας και η δήλωση αλλαγής έδρας πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από βεβαίωση Κοινοτάρχη και από άλλα επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, π.χ. λογαριασμό τηλεφώνου/ηλεκτρισμού/υδατοπρομήθειας κλπ.


Ερώτηση 5η : Πότε μετατίθεται ένας εκπαιδευτικός λειτουργός;

 • Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών διενεργούνται από την Επιτροπή είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού λειτουργού.
 • Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν να μετατεθούν αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  (α) για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών
  (β) κατά ή μετά την προαγωγή τους
  (γ) για την ικανοποίηση δικαιολογημένων αιτήσεων για μετάθεση ή μη μετάθεση
  άλλων εκπαιδευτικών λειτουργών ή για την πλήρωση κενών που προέκυψαν
  λόγω διενέργειας άλλων μεταθέσεων
  (δ) για πειθαρχικούς λόγους
  (ε) στην έδρα τους, χωρίς αίτηση, εφόσον η μετάθεση αυτή δεν συγκρούεται με
  δικαιολογημένο αίτημα άλλου εκπαιδευτικού λειτουργού.
 • Όλοι οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί υπόκεινται σε μετάθεση για εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές θα βεβαιώνονται με αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας αρχής.

  Οι εκπαιδευτικές ανάγκες συνίστανται:
  (α) στην κατανομή του διδακτικού προσωπικού, περιλαμβανομένων και των
  διευθυντικών θέσεων, με τρόπο που να εξασφαλίζει την επαρκή στελέχωση και
  ομαλή λειτουργία των σχολείων και την κατά σχολείο ισόρροπή σύνθεση του
  προσωπικού με βάση τα προσόντα, τις ειδικότητες και το φύλο
  και
  (β) στη δυνατότητα παροχής καθοδήγησης και βοήθειας σε νεοδιοριζόμενους
  εκπαιδευτικούς λειτουργούς για τη διευκόλυνση της επιτυχούς προσαρμογής
  τους στο επάγγελμα.
 • Εκπαιδευτικοί λειτουργοί που προάγονται σε θέση Διευθυντή ή Βοηθού Διευθυντή υπόκεινται σε μετάθεση, κατά ή μετά την προαγωγή τους, εκτός έδρας.
 • Υπόκεινται σε μετάθεση για την ικανοποίηση δικαιολογημένων αιτήσεων άλλων εκπαιδευτικών λειτουργών ή για την πλήρωση κενών που προέκυψαν, λόγω διενέργειας μεταθέσεων, εκπαιδευτικοί λειτουργοί σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συνεχούς υπηρεσίας εντός ή εκτός έδρας.

Ερώτηση 6η : Πότε διενεργούνται μεταθέσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών;

Οι κανονικές μεταθέσεις διενεργούνται από την Επιτροπή τους μήνες Μάιο μέχρι Αύγουστο.  Η πρώτη σειρά κανονικών μεταθέσεων διενεργείται μέχρι τέλος Μαϊου και η δεύτερη μέχρι 15 Ιουλίου.
Οι έκτακτες μεταθέσεις διενεργούνται από την Επιτροπή καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, όταν η μετάθεση κρίνεται απολύτως απαραίτητη για το συμφέρον της υπηρεσίας ή για την πλήρωση αναγκών οι οποίες προέκυψαν μετά την οριστικοποίηση των κανονικών μεταθέσεων.


Ερώτηση 7η : Ποια είναι η διαδικασία των μεταθέσεων;

 • Κατά το Νοέμβριο κάθε χρόνου η Επιτροπή με εγκύκλιο της ζητεί από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που επιθυμούν μετάθεση να υποβάλουν εντός του Δεκεμβρίου αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο. Σ' αυτό πρέπει να αναφέρονται ενδεικτικά οι προτιμήσεις και οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η μετάθεση καθώς και οι λόγοι υγείας που ο εκπαιδευτικός επικαλείται, εκτός αν αυτοί προέκυψαν εκ των υστέρων.

  Νοείται ότι όσοι προάγονται, με την αποδοχή της προαγωγής, θα συμπληρώσουν και επιστρέψουν στην Επιτροπή το ίδιο έντυπο:
 • Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα έντυπα και μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου καταρτίζει:

  Κατάλογο των υποκειμένων σε μετάθεση, κατά θέση και έδρα, και στην περίπτωση των εκπαιδευτικών λειτουργών μέσης εκπαίδευσης, και κατά ειδικότητα, με βάση τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς.


Κατάλογο των εκπαιδευτικών λειτουργών που οι αιτήσεις τους έγιναν αποδεκτές και όσων έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση κατά θέση και έδρα, και στην περίπτωση των εκπαιδευτικών λειτουργών μέσης εκπαίδευσης, και κατά ειδικότητα, με βάση τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς.

 • Η Επιτροπή μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαίου ανακοινώνει τις μεταθέσεις που θα ισχύουν από το επόμενο σχολικό έτος και πληροφορεί σχετικά με ανακοίνωση στις ημερήσιες εφημερίδες και με επιστολή τους ενδιαφερομένους.
 • Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν, μέσα σε επτά μέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, να υποβάλουν γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή τη μη μετάθεσή τους.
 • Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και αφού μελετήσει τους λόγους που περιέρχονται σ' αυτές, αποφασίζει σχετικά μέχρι τις 15 Ιουλίου και ανακοινώνει συμπληρωματικές μεταθέσεις.
 • Εντάσεις για τις συμπληρωματικές μεταθέσεις υποβάλλονται μέσα σε επτά μέρες και η Επιτροπή, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέρχονται σε αυτές, αποφασίζει τελικά μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
 • Οι μεταθέσεις που διενεργούνται από την Επιτροπή τους μήνες Μάιο μέχρι Αύγουστο θεωρούνται κανονικές μεταθέσεις και αποτελούν ενιαίο κύκλο μεταθέσεων.

Ερώτηση 8η : Δικαιούται ένας εκπαιδευτικός λειτουργός να υποβάλει ένσταση για τη μετάθεσή του;

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν, μέσα σε επτά μέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, να υποβάλουν γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή τη μη μετάθεσή τους.

Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σ' αυτές, αποφασίζει σχετικά μέχρι τις 15 Ιουλίου και ανακοινώνει συμπληρωματικές μεταθέσεις.


Ενστάσεις για έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να υποβληθούν γραπτώς μέσα σε επτά ημέρες από την κοινοποίησή τους στους ενδιαφερομένους και η Επιτροπή, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σ' αυτές, αποφασίζει σχετικά μέσα σε επτά μέρες από τη λήψη τους. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ &

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 6 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2017 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑ από ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην Λάρνακα


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 30 Μαρτίου 2017, ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 στη Λεμεσό


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 7 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2016 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο με θέμα "ΤΑΞΗ ή... ΕΚΤΙΝΑΞΗ;"στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στις 27 ΦεβρουαρίουΠνευματικά Δικαιώματα @ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2003.

Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα αποδίδουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα απόψεις που απηχούν αναγκαστικά τις θέσεις της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

 • Όροι Χρήσης-Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους